Gebruikte literatuur

Vrij van verslaving door: Deepak Chopra
Als de kringloop draaikolk wordt door: Stan Ansoms
Tao: HUA HU CHING
Anonieme Alcoholisten

De literatuurlijst op AA Vlaanderen
De website van Deepak Chopra

"Vrij van verslaving" door: Deepak Chopra

Een spirituele benadering (volgens de Ayurveda geneeswijze)
door: Deepak Chopra
Service uitgevers bv, Utrecht
ISBN 90-6325-556-X

Op de achterzijde lezen we:
Als we het woord 'verslaving' horen, denken we bijna altijd aan overmatig gebruik van tabak, alcohol, drugs of voedsel.
Deepak Chopra, arts en specialist op het gebied van de Ayurveda (de traditionele Indiase geneeswijze), beperkt zich niet tot deze bekende, of tot zware vormen. Evenmin weigert bij zich te conformeren aan de gangbare, eenzijdige benadering dat verslaving een 'zeer ernstig probleem' is dat te vuur en te zwaard moet worden bestreden. De confrontatie en de angst die hieraan ten grondslag liggen, werpen op de lange termijn geen vruchten af, aldus de Ayurveda-specialist.
Chopra wil vanuit een positieve visie doordringen tot de kern van onvrijheid. 'Hoewel we het zullen hebben over echte fysieke en emotionele pijn, zal dit voornamelijk een boek over gezondheid, vreugde, genot, rijkdom, liefde en hoop zijn', aldus Chopra.
Dwangmatig gedrag is in feite een alledaags verschijnsel en iedereen weet wat verslaving is. Het uitgangspunt in Vrij van verslaving is dat verslaafden misleide zoekers zijn; zoekers naar genot, plezier, en zelfs een spirituele ervaring. Er wordt op de verkeerde plaats gezocht waardoor het verlangen naar een vervullend leven in een verwrongen vorm naar buiten komt. Maar de impuls om op zoek te gaan naar meer levensvreugde is zeer waardevol, en kan het proces van innerlijke ontwikkeling in gang zetten.
Chopra onderzoekt eerst wat verslaving nu precies is. Hoe komt het dat mensen bij het vervullen van hun behoeften vervallen in dwangmatigheid? Welk verband is er tussen lichaam en geest? Zijn er verschillende soorten verslaving of is er sprake van meerdere uitingsvormen van één verschijnsel? En: wat ervaar je bij verslaving? Via meditatie, oefeningen en een dieet reikt hij richtlijnen aan voor het herstellen van de balans tussen behoefte en bevrediging. Zo wil hij verslaafden terugbrengen naar het fundamentele antwoord op hun dwingende gewoonten: vreugde in het leven.
Vrij van verslaving is een wijs en positief boek dat iedereen zicht biedt op onze verslavende neigingen.

De ervaring die ik opdeed in verband met de tegenstelling tussen individuen kan een verklaring vinden in wat men reeds wist 2500 jaar VC. De traditionele Indiase geneeswijze Ayurveda ging toen reeds uit van drie type's, drie grondbeginselen, de dosha's die de verhouding tussen geest en lichaam verwoorden. De combinatie van deze drie Dosha geeft tien mogelijkheden, het kan een verklaring zijn voor de verschillende manieren waarop we reageren op de dingen die zich voordoen in ons leven.
De behandeling voor onze verslaving kan misschien beter gekozen worden wanneer we ons bewust zijn van de invloeden op ons geestlichaam. Het is tevens een spirituele benadering voor het oplossen van afhankelijkheidsproducten.
Het is hier de bedoeling een wegwijzer te plaatsen opdat ook dit pad bekend zou zijn. Ik hoop zelfs op een ontmoeting onderweg wat een vreugdevolle gebeurtenis kan zijn. Het antwoord dat hier aangereikt wordt is namelijk: vreugde. Wanneer je meer wil weten over deze benadering kan ik van harte volgend boekje aanraden.
Het grootste deel van wat op deze webstek te vinden is in dit verband leerde ik aan de hand van dit boek. Ik nam het op omdat ik mij erg goed terug vind in deze benadering van mijn probleem. Je kan er ook inzicht vinden voor het vrij worden van drugs-, tabak-, eet- en andere vormen van verslaving.

Als de kringloop draaikolk wordt door: Stan Ansoms

Een levensechte publicatie met ex-alcoholisten aan het woord: een aanrader
door: Stan Ansoms
DNB/uitgeverij Pelckmans
ISBN 90-289-1185-5

Getuigenissen van AA - Al-Anon en Alateen.
Dit is het eerste deel van het boek, met verschillende levensverhalen over het ontstaan, de erkenning en de oplossing zoals ervaren door de alcoholist zelf en de mensen die met hem samen leven. Met telkens een naschrift; tien jaar later bij de herdruk.
Een duidelijk overzicht betreffende alcoholisme door Dr Ansoms waarvan delen terug te vinden zijn in deze stek. Zonder volledig te zijn of een letterlijke overname, het boek gaat dieper in op de verschillende aspecten.
Er is het hoofdstuk: 'Een alcoholist leeft niet alleen' waarvan momenteel niets overgenomen werd, het geeft een psychologische benadering van de alcoholist in zijn totaal milieu en is van de hand van Nini Bollen.
Het deel: 'Hulpverlening maar hoe' wordt hier ook behandeld.
Het laatste deel: 'Alcoholproblemen: vandaag' kan wellicht beter via de site van de VAD verklaard worden.
Tenslotte wil ik er gebruik van maken om in naam van vele (anonieme) alcoholisten Dr Ansoms te danken voor zijn dikwijls belangeloze inzet waarvan ik reeds getuige mocht zijn. Hij draagt de alcoholisten een warm hart toe.

Tao: HUA HU CHING

Uitgegeven door altamira-becht Haarlem
Voor het eerst verschenen in 1992 bij Clark City Press, Livingston, Montana onder de titel 'Hua Hu Ching, the Teachings of Lao Tzu'. Nederlandse vertaling door Georges Huiskamer
©1992 by Brian Browne Walker
©1993 Nederlandse vertaling, Altamira,Heemstede
Altamira bv is onderdeel van de Gottmer Uitgevers Groep
ISBN 90-6963-260-8 NUGI 613

De onbekende teksten van L a o T s e
Dit nog nagenoeg onbekende werk van Lao Tse heeft evenals de Tau Te Ching een enorme kracht en impact. Het is een verzameling teksten die is opgetekend in dezelfde periode als de Tau Te Ching. Het is een literaire wegenkaart voor mensen die op zoek zijn naar een bestaan in overeenstemming met Tau, de eeuwige natuurwet.

De vertaling en weergave van Lau Tse's diepgaande mondelinge leer, zoals is vastgelegd in de Hua Hu Ching is bewonderenswaardig helder en direct en dient als kostbare bron naast de prachtige en onvergankelijke Tau Te Ching te worden geplaatst.
In het voorwoord wordt het werk besproken, het kan even doorgenomen worden, verder had ik veel plezier aan deze teksten en was het een inspiratiebron om na te denken over het relatieve van alles, het deed me dikwijls denken aan de woorden van de medestichter van AA, Bob die in zijn laatste afscheidswoorden tegen Bill zei: “Onthoudt dit Bill, laat ons deze zaak niet verknoeien. Laat ons het eenvoudig houden"

Anonieme Alcoholisten

Voor AA literatuur neem je best contact met het Algemeen Dienstenbureau van de Vlaamse AA op 03/239 14 15 of zie: de literatuurlijst op AA Vlaanderen
De meeste werken zijn in het Nederlands uitgegeven, een kort overzicht van de belangrijkste hieronder:

Anonieme Alcoholisten, Het 'Big Book'

Dit is het eerste boek dat uitgegeven werd door de Anonieme Alcoholisten. Het blijft het belangrijkste werk en is onveranderd sinds zijn ontstaan vertaalt in praktisch alle talen. Persoonlijk kreeg ik het in de handen gestopt, drie dagen voor mijn eerste contact met AA, ik las het in één ruk en het heeft me wellicht de kracht en moed gegeven om de vraag om hulp uit te spreken.
Verder citeer ik uit de geschiedenis van AA in België: "... Enkele dagen nadien (1953) ging Jean aankloppen op het secretariaat van het N.C.A., waar hij, tot zijn grote voldoening een Amerikaans boek, het Big Book, eerste uitgave „ALCOHOLICS ANONYMOUS" vond.
De lectuur van het „Big Book" betekende eigenlijk voor ons land het ontstaan van AA.

Voorwoord bij de eerste uitgave

Dit is het voorwoord zoals het voorkwam in de eerste druk van de eerste uitgave in 1939 in Amerika.

Wij, Anonieme Alcoholisten, zijn hersteld uit een schijnbaar hopeloze geestelijke en lichamelijke toestand. Het doel van dit boek is andere alcoholisten precies te tonen hoe wij zijn hersteld. Wij hopen dat deze bladzijden hen zo zullen overtuigen, dat er geen verder bewijs van authenticiteit nodig is. Wij zijn ook ervan overtuigd, dat dit verslag van onze ervaringen iedere buitenstaander zal helpen de alcoholist beter te begrijpen. Velen zien niet in, dat de alcoholist iemand is die aan een ernstige ziekte lijdt.
Het is van belang dat wij anoniem blijven, onder meer omdat wij met te weinig mensen zijn om het overstelpend aantal verzoeken om hulp, indien tot bepaalde personen gericht, te verwerken. Ons werken met alcoholisten wordt in vrije tijd gedaan.
Wij verzoeken daarom ieder lid van onze gemeenschap dringend, zijn naam niet te noemen als hij schrijft of in het openbaar spreekt over alcoholisme, maar in plaats daarvan zichzelf aan te duiden als ‘een lid van de Anonieme Alcoholisten’.
Zeer ernstig verzoeken wij ook de pers onze anonimiteit te eerbiedigen; anders worden wij in hoge mate in ons werk belemmerd.
Wij vormen niet een organisatie in de gewone betekenis van het woord. Er zijn geen entreegelden, vaste contributies of wat dan ook. Het enige vereiste voor lidmaatschap is een eerlijk verlangen op te houden met drinken.
Wij zijn niet verbonden met enig bijzonder geloof, enige sekte of enig kerkgenootschap, en evenmin bestrijden wij iemand; wij willen alleen maar diegenen de helpende hand bieden, die gekweld worden.
Onderzoek door wetenschappelijke, medische en godsdienstige lichamen zal worden toegejuicht

Twaalf Stappen en Twaalf Tradities

Er zijn drie vertalingen beschikbaar, een brochure met een korte omschrijving per stap, een Interpretatie door onze Canadese vrienden van de twaalf stappen en een uitgebreide versie van de Stappen en Tradities naar teksten van medestichter Bill. De drie werken worden door de groepen gebruikt afhankelijk van wat het groepsgeweten bepaald.

De visie van Bill

De AA-Levenswijze

(Uitgelezen teksten van de AA-medestichter).

Voorwoord.

Beste vrienden:

Dit boekdeel bevat verscheidene honderden uittreksels uit onze leesstof; bijna ieder aspect van AA's levenswijze wordt erdoor beroerd. Naar ons gevoel kan de inhoud ervan bijdragen tot persoonlijke meditatie, kunnen deze teksten groepsbesprekingen stimuleren en ook aanzetten om meer en meer al onze literatuur te lezen.
In de loop van de voorbije vijfentwintig jaar was het mijn voorrecht volgende boeken over AA te schrijven: de tekst van "Anonieme Alcoholisten", "Twaalf Stappen en Twaalf Tradities", "Anonieme Alcoholisten wordt Volwassen" en "Twaalf Concepten voor Werelddienstbetoon" - het laatste als deel van ons "Handboek van het Derde Legaat". Veel stukjes werden geschreven voor ons maandelijks tijdschrift, de AA "Grapevine" en ik heb steeds een omvangrijke briefwisseling onderhouden. Deze zijn de hoofdbronnen waaruit de inhoud voor dit boek gekozen werd.
Daar gebruikte aanhalingen uit hun oorspronkelijk verband werden gehaald, was het soms nodig om in het belang van de duidelijkheid, een aantal ervan te bewerken - en soms te herschrijven.
Natuurlijk weerspiegelt al deze stof slechts mijn eigen kijk op AA's levenswijze. Als zodanig is ze noodzakelijkerwijze beperkt en onvolmaakt.
Nochtans hopen wij dat dit nieuwe werk aan een werkelijke behoefte zal beantwoorden.

Immer toegewijd,
Bill
April, 1967.

Dagelijkse weerspiegeling

Dit is een boek van weerspiegeling door AA-leden voor AA-leden.

Voorwoord.
Dit boek vindt zijn oorsprong in het advies dat werd uitgebracht op de Algemene Diensten Conferentie in Amerika van 1987, en vervult een sinds lang gevoelde behoefte aan een verzameling overwegingen voor elke dag van het jaar.
Elke gedateerde bladzijde begint met een citaat uit werken zoals die van Bill W: "Anonieme Alcoholisten", "Twaalf Stappen en Twaalf Tradities", "Anonieme Alcoholisten wordt Volwassen", "De Visie van Bill", "Het Beste van Bill", uit "Dr Bob and the Good Oldtimers" van Dr. Bob en uit andere conferentie goedgekeurde literatuur.
Ieder citaat wordt gevolgd door de persoonlijke overdenking van een lid van AA. Op een verzoek dat werd gericht aan de gehele AA-gemeenschap werden 1300 inzendingen ontvangen. Die welke voor plaatsing werden gekozen zijn niet door beroepsschrijvers geschreven en zij spreken natuurlijk niet uit naam van de gemeenschap, maar uit eigen naam - als een brief van de ene AA-er aan de andere.
Dank zij deze bijdragen spitst het hele boek zich toe op de Drie Legaten van Eenheid, dienen en herstel, en is in overeenstemming met de Omschrijving van AA die bepaalt dat "AA niet gebonden is aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling."
In zijn voorwoord bij "De Visie van Bill" schreef Bill dat hij hoopte dat zijn geschriften "een hulp voor persoonlijke meditatie zouden worden, tot groepsdiscussies zouden aansporen en... leiden tot een steeds groeiende belangstelling voor onze literatuur."
Beter passende woorden kunnen wij niet bedenken als inleiding voor de DAGELIJKSE WEERSPIEGELING.

Nuchter leven

Hoewel, hier op de laatste plaats is het een boekje dat heel geschikt is om de eerste uren, dagen, weken zonder alcohol door te komen. Boordevol tips en ervaringen van gestopte lotgenoten. Heel begrijpelijke en logische verhalen. Het is het boekje dat mij de meeste praktische hulp gaf en nu nog dikwijls geeft. Het is op elk ogenblik prettig om in rond te neuzen.

Links op stoppen.